P R O P O Z I C I J E

PRVENSTVENOG NATJECANJA I  ŽNL MLADEŽI 

ZA NATJECATELJSKU 2019/2020. GODINU

 

 

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

         Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza Slavonski Brod (u daljem tekstu: ŽNS) i Nogometno središte Nova Gradiška (u daljnjem tekstu NSNG) putem svojih tijela organizira i provodi prvenstveno natjecanje Lige mladeži Prve županijske nogometne lige (u daljem tekstu: I ŽNL).

         Sjedište I ŽNL mladeži je u Novoj Gradiški M.A. Relkovića bb telefon 035 361-321 IBAN  HR2523600001102746166 kod Zagrebačke banke MB 01305000, OIB 57719470432.

 

 

SASTAV LIGA

Članak 2.

         U natjecanju lige mladeži I ŽNL zapad sudjeluje 8 momčadi juniora i 8 momčadi pionira. Natjecanje u Ligi mladeži provodi se u skupini „Pioniri i Juniori“, a koje pokriva Nogometno središte Nova Gradiška. Skupinu „Pioniri i Juniori„ čine slijedeći klubovi:

 

Juniori: : NK „Batrina” Batrina, NK „Budućnost” Rešetari,  NK „Mladost“ Cernik, NK „Omladinac“ Vrbova, NK „Posavac” Davor, NK „Psunj-Sokol” Okučani, NK „Slavija“ Staro Petrovo Selo, NK “Slavonac”  Nova Kapela.

 

Pioniri: :NK „Batrina“ Batrina, NK „Budućnost“ Rešetari, NK „Mladost“ Cernik, NK „Omladinac“ Vrbova, NK „Posavac“ Davor, NK „Psunj-sokol“ Okučani, NK „Slavija“ Staro Petrovo Selo i

NK „Slavonac“ Nova Kapela

 

.

 

Članak 3.

         Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu, kroz dvije sezone jesen-proljeće po sustavu svaki sa svakim jednom domaćin, jednom kao gost. Raspored parova se utvrđuje ždrijebomn uz primjenu Bergerovih tablica.

 

OPĆI UVJETI NATJECANJA

 

         Natjecateljska godina i kalendar natjecanja

 

Članak 4.

         Natjecateljska godina počinje 01.07.2019. godine, a završava 30.06.2020. godine. Natjecateljska godina je podijeljena u dvije sezone: jesensku i proljetnu.

         Kalendar natjecanja donosi Povjerenik za natjecanje. Termini iz kalendara se ne mogu mijenjati osim u izuzetnim slučajevima (dan žalosti, viša sila i sl.).

         Utakmice se u pravilu, igraju subotom poslije podne, a termin pojedine utakmice može se promijeniti temeljem sporazuma zainteresiranih klubova, kojeg odobrava Povjerenik za natjecanje, vodeći računa da odgođena utakmica ne šteti ili daje prednost nekom od sudionika natjecanja. Sporazum za odgodu termina pojedine utakmice dostavlja se Povjereniku za natjecanje najkasnije osam (8) dana prije predviđenog termina za odigravanje utakmice.

         Utakmice koje se igraju izvan utvrđenog kalendara igraju se u pravilu, prije rasporedom i kalendarom utvrđenog termina.

         Utakmice koje se igraju tijekom tjedna, igraju se srijedom.

 

 

Tijela natjecanja

 

Članak 5.

         Natjecanje Lige mladeži  rukovode tijela koja rukovode natjecanjem seniora tijela natjecanja II  ŽNL Zapad.

 

 

Sudac i delegat

Članak 6.

         Na utakmice pionira i juniora određuje se jedan sudac i delegat.

         Izvršni odbor može donijeti odluku da dužnost delegata na utakmicama Lige mladeži obnaša sudac koji je određen za suđenje utakmice.

         Delegat je obvezan odmah po završetku svake utakmice sačiniti zapisnik o odigranoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova, te isti dostaviti rukovodstvu natjecanja u roku 24 sata po odigranoj utakmici. Za svaku utakmicu zapisnik se piše u tri (3) primjerka, jedan za rukovodstvo natjecanja, a po jedan primjerak klubovima.

         U slučaju nedolaska suca na utakmicu, klubovi će se pismeno sporazumjeti da utakmice sudi jedan od nazočnih sudaca na utakmici, a delegat će to konstatirati zapisnikom. Ukoliko na utakmici nema ispitanih sudaca, klubovi se mogu dogovoriti o izboru osobe iz publike koja ima položen sudački ispit, a delegat će sačiniti sporazum klubova prije početka utakmice.

 

 

Predstavnik kluba

Članak 7.

         Za utakmice Lige mladeži, svaki klub određuje osobu koja predstavlja klub na utakmici. Predstavnik kluba mora imati punomoć kluba koju stavlja na uvid delegatu utakmice.

         Predstavnik kluba sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača, kod upisivanja podataka u zapisnik utakmice, te za vrijeme utakmice, na zahtjev suca, sudjeluje u otklanjanju eventualnih nedostataka u organizaciji utakmice.

 

 

Igralište i ocjena podobnosti terena

 

Članak 8.

         Utakmice Lige mladeži igraju se na igralištima na kojima se igraju utakmice seniora.

         Pogodnost terena za igru utvrđuje sudac i kapetani momčadi. Postupak kod utvrđivanja pogodnosti terena isti je kao kod utakmica seniorskih momčadi.

 

 

Najmanji broj igrača i zamjene

 

Članak 9.

         Momčad može nastupiti na utakmici ako ima najmanje sedam (7) igrača.

Ukoliko jedna momčad za vrijeme utakmice ostane s manje od sedam (7) igrača, a nije u mogućnosti u roku od (5) minuta nastupiti s minimalnim brojem igrača, sudac je dužan utakmicu prekinuti.

         Na utakmicama pionira i juniora dozvoljena je izmjena svih igrača koji su upisani u zapisnik utakmice kao zamjenski igrači prije početka utakmice.

         U zapisnik se može upisati najviše sedam (7) zamjenskih igrača.

 

Dresovi

Članak 10.

         Momčadi na utakmici moraju nastupiti u dresovima različite boje. Ako su dresovi iste boje, a domaća momčad nastupa u dresovima svoje boje, dresove će promijeniti gostujuća momčad. Domaća momčad je dužna osigurati dresove gostujućoj momčadi ako ih ova nema.

         Svi igrači na poleđini dresova moraju imati vidljive brojeve koji se moraju poklapati s brojevima pod kojim su igrači upisani u zapisnik utakmice.

         Klubovi su dužni prijaviti boju dresova u kojima nastupaju igrači pioniri i juniori. Boja dresova se objavljuje u rasporedu utakmica i gostujući klub je dužan poštivati prijavljenu boju dresova kluba domaćina.

 

 

Organizacija utakmice

Članak 11.

         Za organizaciju utakmice odgovoran je klub domaćin. Klub domaćin je prvoimenovani klub u rasporedu  utakmica.

Klub domaćin, organizator utakmice, mora organizirati utakmicu Lige mladeži kao što se organizira utakmica seniora II ŽNL.

 

 

Nastup igrača, utvrđivanje identiteta i liječnički pregled

 

Članak 12.

         Pravo nastupa za momčad pionira imaju svi pravilno registrirani igrači koji na dan utakmice nisu mlađi od 12 godina, a na dan 01.07.2019. godine nisu bili stariji od 15 godina(igrači rođeni 01.07.2004.g. i 6 mjeseci mlađi imaju pravo nastupa).

Iznimno pravo nastupa za pionire imaju igrači koji su na dan utakmice navršili 11 godina a od strane specijalističke liječničke komisije imaju odobrenje za nastup u momčadi pionira.

         U ligama starijih pionira pravo nastupa imaju i djevojčice.

     One mogu biti godinu dana starije od starosne dobi koja je utvrđena za pionire.

         Pravo nastupa za momčad juniora imaju svi pravilno registrirani igrači koji na dan utakmice nisu mlađi od 15 godina, a na dan 01.07.2019. godine nisu stariji od 18 godina i6 mjeseci(2001. godište i mlađi imaju pravo nastupa). Izuzetno za momčad juniora mogu nastupiti i igrači pioniri koji na dan utakmice imaju navršenih 14 godina, a od strane specijalističke liječničke komisije imaju odobrenje za nastup u momčadi juniora. Specijalistički pregled mora biti upisan u propisani obrazac i sastavni je dio športske iskaznice.

         Identitet igrača utvrđuje se športskom iskaznicom, a u njenom nedostatku osobnom iskaznicom ili putovnicom igrača.

         Na utakmicama Lige mladeži mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobnim, a što mora biti upisano u športsku iskaznicu, odnosno u potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. Liječnički pregled vrijedi 6 mjeseci od dana upisa u športsku iskaznicu. Specijalistički liječnički pregled igrača pionira za nastup u momčadi juniora vrijedi 6 mjeseci.

U športskoj iskaznici mora biti datum pregleda, i potpis liječnika ovjeren pečatom. Igrači mladeži koji nisu izvršili pregled nemaju pravo nastupa na utakmici.

         Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastale radi dobivene tri javne opomene, igrač izdržava na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici.

Klub je dužan voditi evidenciju opomenutih i isključenih igrača, te izrečenih kazni.

 

 

Nedolazak, neodigravanje i prekid utakmice

 

 

Članak 13.

         Klub koji je kriv za nedolazak na utakmicu, neodigravanje utakmice, prekid utakmice ili je odgovoran da se prekinuta utakmica nije nastavila, snosit će natjecateljske i disciplinske posljedice prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Disciplinskog pravilnika HNS-a.

 

 

Kaznene odredbe

 

Članak 14.

         Klub koji ne izvršava svoje obveze iz Propozicija i ostalih odluka Saveza bit će brisan iz natjecanja.

         U slučaju neodigravanja pojedine utakmice pionira ili juniora iz neopravdanih razloga, a nedvojbeno utvrđenom krivnjom jedne momčadi, posljedice snosi ona momčad koja nije odigrala utakmicu i klub, prema odredbama Disciplinskog pravilnika.

         Klub čija momčad neopravdano odustane od natjecanja, biti će kažnjen temeljem čl. 71. DP HNS-a:

-       sa šest negativnih bodova odgovarajuća momčad, s tim što će se ova kazna primjenjivati u prvom sljedećem prvenstvenom natjecanju.

-       ukoliko je neopravdano odustala momčad mlađih uzrasta, kazna od šest negativnih bodova izreći će se i seniorskoj momčadi tog kluba.

 

         Smatrat će se da je klub odustao od natjecanja, ako neka od njegovih momčadi neopravdano nije odigrala dvije utakmice tijekom natjecanja u istoj natjecateljskoj godini.

         Ukoliko se radi o momčadi mlađih uzrasnih kategorija, smatrat će se da je odustala samo momčad koja neopravdano nije odigrala dvije utakmice. U takvom slučaju disciplinski odgovara klub, momčad koja je odustala i seniorska momčad. 

Klub čija momčad neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog natjecanja, bi će kažnjen:

-       oduzimanjem do šest negativnih bodova za odgovarajuću momčad.

-       ukoliko neopravdano nije nastupila momčad mlađih uzrasta, klub će se kazniti i novčanom kaznom.  

Isto se odnosi i na klubove II ŽNL čije momčadi sudjeluju u natjecanju.

 

 

 

Utvrđivanje plasmana

Članak 15.

         Utvrđivanje plasmana momčadi svake uzrasne kategorije u svakoj skupini Lige mladeži utvrđuje se kao i utvrđivanje plasmana seniora I ŽNL.    

 

 

Obnavljanje lige

Članak 16.

         Ligu mladeži I ŽNL na kraju natjecateljske 2015/16. godine napuštaju oni klubovi čiji su seniori prešli u niži stupanj natjecanja, a klub ne želi zadržati momčadi juniora i pionira u natjecanju I ŽNL, momčadi klubova II ŽNL koji ne žele nastaviti natjecanje u narednoj natjecateljskoj godini i momčadi kluba koji je stekao pravo natjecanja u III HNL-Istok.

         Ligu popunjavaju momčadi klubova čiji su seniori stekli pravo natjecanja u I ŽNL u natjecateljskoj 2016/17. godine, momčadi pionira i juniora klubova II ŽNL koji pismeno prijave momčadi za natjecanje i momčadi pionira i juniora klubova koji su napustili III HNL – Istok.

         Broj skupina i broj momčadi u pojedinoj skupini donosi Izvršni odbor.

 

 

Žalbe

Članak 17.

         Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje, koji ih rješava u prvom stupnju. Žalbe po svim osnovama izjavljuju se na način predviđen propozicijama natjecanja seniora II ŽNL. Isto se odnosi i na pristojbe za žalbu.

         Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje i Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe ŽNS Slavonski Brod u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

        Pristojba za suđenje pionirske utakmice iznosi 80.oo kn, juniorske 100.oo kn, a pristojba za dužnost delegata za utakmicu pionira iznosi 70.oo kuna a za utakmicu juniora 80.oo kuna. Prijevozni troškovi se obračunavaju po 1,00 kunu po prijeđenom kilometru.

         Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor ŽNS.

         Ove Propozicije stupaju na snagu danom usvajanja, a primjenjuju se od početka prvenstva 2019/20. godine.

 

 

 

                                                                                         Predsjednik ŽNS-a:

 

                                                                                       Dubravko Galović, v.r.