P R O P O Z I C I J E

PRVENSTVENOG NATJECANJA LIMAČA U 10 NOGOMETNOG SREDIŠTA NOVA GRADIŠKA ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2019/2020.

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

                Izvršni odbor Nogometnog središta Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: NSNG) putem svojih tijela organizira i provodi prvenstveno natjecanje limača U 10.  U natjecanju sudjeluju  klubovi s područja Novogradiškog područja.

                Sjedište lige limača U 10 je u Novoj Gradiški M.A. Relkovića bb, telefon 035 361 321 IBAN HR2523600001102746166 kod Zagrebačke banke.

 

Članak 2.

                U natjecanju lige limača U 10 sudjeluju slijedeće momčadi: NK „BUDUĆNOST“ Rešetari, NK „CROATIA“ Tisovac, NK „MLADOST“ Cernik, NK „POSAVAC“ Davor, NK „PSUNJ-SOKOL“ Okučani, NK „SLAVEN“ Ljupina , NK „SLOGA“ Nova Gradiška I NK „SLOGA NG 2“ Nova Gradiška.

 

                Natjecanje  se odvija po dvostrukom bod sustavu, kroz dvije sezone jesen –proljeće, po sustavu svaki sa svakim jednom kao domaćin,  jednom kao gost. Raspored parova se utvrđuje ždrijebom uz primjenu Bergerovih  tablice.

 

SUSTAV NATJECANJA

Članak 4.

Ligom rukovodi NSNG BPŽ: Odluku o organizacijskom vođenju donosi Izvršni odbor NSNG.

-           

Članak 5.

                Odluka o primjeni sustava natjecanja donosi se najkasnije godinu dana prije početka natjecanja.

            Prijedlog za izmjenu sustava natjecanja mora biti stavljen na javnu raspravu najkasnije dva (2) mjeseca prije donošenja odluke o prijedlogu za promjenu sustava natjecanja.

Prijedlog za izmjenu sustava natjecanja može podnijeti najmanje jedna trećina klubova za svaki natjecateljski stupanj.

 

OPĆI UVJETI NATJECANJA

 

Natjecateljska godina

Članak 6.

                Natjecateljska godina počinje 01. srpnja 2019. godine, a završava 30. lipnja 2020. godine. Natjecateljska godina je podijeljena u dvije sezone: jesensku i proljetnu.

 

Raspored utakmica i promjena rasporeda odigravanja utakmica

 

Članak 7.

                Raspored utakmica donosi Povjerenik za natjecanje. Raspored utakmica se određuje ždrijebom najkasnije 20 dana prije početka prvenstvenog natjecanja.

                Raspored utakmica može izmijeniti samo Povjerenik za natjecanje, s tim da pomicanje utakmice ili cijelog prvenstvenog kola ne ide na štetu drugim zainteresiranim klubovima, niti može davati natjecateljsku prednost klubovima čije se utakmice pomiču u odnosu na ostale sudionike natjecateljske skupine.

Pomicanje odigravanja određene utakmice može se izvršiti samo temeljem sporazuma klubova koji se dostavlja na usvajanje Povjereniku za natjecanje 15 dana prije predviđenog termina za odigravanje utakmice.

Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima odobriti izmjenu dana, mjesta i satnice odigravanja pojedine utakmice na način da se takva utakmica odigra prije rasporedom utvrđenog termina, osim u slučaju promjene mjesta odigravanja utakmice.

 

Članak 8.

                Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obavezi su brinuti o uspjehu organizacije utakmice. Klub domaćin  uključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu s odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.

 

Članak 9.

Prvenstvene utakmice klubova U 10 igraju se na igralištu veličine polovine nogometnog igrališta u poprečnom smjeru (min 55x32, a max 64x40 m) s tim da se nogometna vrata malaze na poprečnoj crti (aut) linije. Dimenzije kaznenog prostora su 11x27 metara, a vratarev prostor 5x15 metara, točka za izvođenje kaznenog udarca udaljena je 9,00 metara od linije vratara. Dimenzije vrata su 2x5 m i moraju biti stabilne (dobro učvršćene).

Igra se 2x25 minuta. Za sve utakmice prijavljuju se najviše 18 igrača, a igra 9 igrača (8+vratar).

Rezervnih i zamjenskih igrača ima najviše 9, a mijenjaju se  kao u rukometu (mogu uči i izaći više puta, s time da  treba izaći igrač iz polja, a tek onda ući.

Aut se izvodi rukom. Kutni udarac izvodi se sa udaljenosti od 16 metara od bliže stative. Loptu koja je izašla preko poprečne crte (gol aut) vratar ili igrač izvode sa zemlje s crte vratarevog prostora (5x15) (udarac s vrata).

 

Članak 10.

                Klubovi su odgovorni za  ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koje obavljaju dužnost na utakmici u ime kluba.

 

Članak 11.

Pravo nastupa

 

Pravo nastupa za ekipu U-10 imaju svi pravilno registrirani igrači ako na dan utakmice nisu mlađi od 8 godina, a na dan 01.07 te natjecateljske godine nisu stariji od 10 godina i 6 mjeseci.

 

Članak 12.

            Za svaku prvenstvenu utakmicu obavezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio HNS. Klub domaćin obavezan je sucu-delegatu utakmice staviti na raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se  zapisnik ispuni pisaćom mašinom i drugim načinom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika. Treba osigurati i zapisničara koji zna pisati na pisačem stroju ili drugim načinom.

 

Suci utakmice

Članak 13.

                Za sve prvenstvene utakmice određuje se seudac i delegat utakmice.

 

Članak 14.

                Sudac je obavezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno potpisati. Suci su obavezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača-nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.

 

Nogometni treneri

Članak 15.

                Trener može obavljati dužnost na prvenstvenim utakmicama ako ima dozvolu za rad (licencu) izdanu od instruktora ŽNS-a. Ukoliko sudac utvrdi da trener nema licencu neće mu dozvoli da bude u ograđenom dijelu igrališta, predviđena za zamjenske igrače  i službene osobe, niti da bude upisan u zapisnik kao trener.

 

Žalba

Članak 16.

                Žalbe na utakmicu podnose Povjereniku lige koji ih rješava u prvom stupnju. Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili e-mailom u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice. Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donosi se najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe odnosno dva (2) dana za skraćeni postupak.

 

 

Pristojbe na žalbu

Članak 17.

                Iznos pristojbe na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS. Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u Službenom glasniku HNS. Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.

 

Članak 18.

                Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće se uzeti u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom. Po ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog pisma ili datuma slanja e-maila.

Registracija utakmice

Članak 19.

                Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (par forfe9 utakmica se registrira postignutim rezultatom. Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana odigravanja. U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka  koja je konačna osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

 

 

Disciplinska nadležnost

Članak 20.

                O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri i ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac NSNG na osnovu odredaba Disciplinskog pravilnika HNS-a.

 

Utvrđivanje plasmana

Članak 21.          

Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan bod. Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih i primljenih zgoditaka. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti  broj zgoditaka dijele mjesta koja im pripadaju.

               

Oprema momčadi

Članak 22.

                Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina koja je prijavljena u NSNG prije početka natjecanja. Domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.

Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi sportsku opremu boje različite od svojih.

Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca. Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini oznaćene jasno čitljivim brojevima od 1-99 smještenih u sredini, visine između 25 cm i 35 cm. Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi. Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice.

 

 

Tijela natjecanja

Članak 23.

                Tijela natjecanja su.

·         Povjerenik za natjecanje

·         Povjerenik za suđenje

·         Disciplinski sudac

·         Komisija za žalbe

 

Povjerenik za natjecanje

Članak 24.

                Povjerenik za natjecanje:

-ima nadzor nad natjecanjem

-rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama i ostalim propisima koji se primjenjuju u natjecanju, odnosno Odlukama IO NS NG, registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice  i upućuje ih Disciplinskom sucu na daljnju obradu

-vodi tablicu natjecanja

-utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnicu natjecanja

-podnosi prijave protiv sudionika natjecanja koji prekrše odredbe ovih Propozicija o nogometnim natjecanjima

-najmanje dva puta godišnje odnosi IO NSNG izvješće o radu

               

Povjerenik za suđenje

Članak 25.

                Povjerenik za suđenje:

-određuje suce za utakmice U 10

-priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke problematike

-sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce

-vodi brigu o suđenju na svim utakmicama

-obavlja i druge dužnosti koje mu povjeri tijela IO NSNG

 

 

Disciplinski sudac

Članak 26.

                Disciplinski sudac:

-rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi U 10 i njihovi igrači, treneri, suci i ostali nogometni djelatnici u natjecanju, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom

-najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće IO NSNG o svom radu s prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad

 

Ostale odredbe

 

Članak 27.

Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja, odluke tijela natjecanja kao i načela Fair Play-a.

 

 

Kaznene odredbe

Članak 28.

                Za povrede ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi, igrači, suci i ostali djelatnici a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.

 

Članak 29.

                Za sve što nije  predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Odluke Međunarodnog BORD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS-a.

Članak 30.

                Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je IO NSNG u vremenu između sjednica IO i Natjecateljske komisije.

 

Članak 31.

                Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici Nogometnog središta Nova Gradiška.

 

 

 

 

 

 

 

Nova Gradiška 12.kolovoz 2019.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Predsjednik NSNG:

 

                                                                                                                                   Damir Japundžić dr.med. v.r.